فانوس نیوز

مسدود شدن محور سی سخت به پادنا

محور سی سخت به پادنا همچنان به علت بارش سنگین برف در این محور مسدود است.

ادامه ...