نامه نیوز

آرزوهای فوتبالی برای سال 96

فوتبال ما چه در داخل زمین و چه در بیرون زمین و در فضای واقعی و مجازی تبدیل به رنج شده و لذت بردن از فوتبال مدتها است که از بین رفته است.

ادامه ...