اتاق خبر 24

اسامی شعبه های اخذ رای خلوت در شهرها و استانها

انتخابات حساس ریاست جمهوری به ساعات پایانی نزدیک شده است و در این میان خبرها از ازدحام شهروندان در شماری از حوزه های انتخاباتی حکایت دارد. در تهران، تبریز، اصهفان و مشهد صف های طولانی برای رای بسته شده است

ادامه ...