اتاق خبر 24

بعد از ساعت ۱۲ هیچ رایی اخذ نمی‌شود

کدخدایی گفت: بعد از ساعت ۱۲ هیچ گونه اخذ رایی صورت نمی‌گیرد و ساعت ۱۲ باید پایان رای‌گیری باشد.

ادامه ...