اتاق خبر 24

آمار آراء اخذ شده از مرز 36 میلیون نفر گذشت

آمار آراء اخذ شده در کل کشور از 36 میلیون نفر گذشت .

ادامه ...