ارانیکو

مامن سرمایه‌گذاری سرگردان کجاست

دو معضل بحران جذب سرمایه داخلی و خارجی و اشکالات قانونی و قوانین پولی و بانکی کشور مانند غیر شناور بودن نرخ سود، در شرایط کنونی، ادامه...

ادامه ...