خبرگزاری میزان

برات چیست؟

برات سندی است که طبق آن شخص الف. از شخص ب. تقاضا دارد وجه مقرر را به شخص سوم پرداخت کند.

ادامه ...