دنیای اقتصاد

عیار توسعه‌گرایی کابینه

توسعه‌گرایی از دهه 1980 به مهم‌ترین شاخص سنجش کارآمدی دولت‌ها در میان کشورهای درحال توسعه تبدیل شده است. دولت‌های توسعه‌گرا در چند دهه اخیر موفق شدند بسیاری از مرزهای توسعه‌ای را پشت سرگذاشته و بر بسیاری از دیدگاه‌هایی که بر عدم امکان پرشدن شکاف جهان توسعه یافته و توسعه نیافته...

ادامه ...