وبگردی

فیلم لحظه فوت میوه فروش پس از درگیری با ماموران شهرداری

در صحنه درگیری ماموران شهرداری قم بادستفروشی درخیابان شاهد،ماموران باکوبیدن سردستفروش به جدول خیابان وی رابقتل رساندند

ادامه ...