ارانیکو

توهم رونق با تسهیلات کم‌بهره

برای اظهارنظر درباره آینده بخش مسکن، می‌توان عوامل موثر بر این بازار و نیز اهمیت نسبی هریک از آنها را مورد بررسی قرار داد. در ادامه...

ادامه ...