سیمرغ

انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت!

امروز كه این عكسا رو دیدم، یهو دلم واسه كل ایل و تبارشون تنگ شد. انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت.

ادامه ...