اخبار

تهران 1396 / تن فروشی در 10 سالگی برای 5 هزار تومان

فاطمه در 8 سالگی برای مدتی هر روز به بهانه بستنی و... به کارگاه چوب بری کشیده می‌شد و آنجا مورد تجاوز قرار می‌گرفت.

ادامه ...