ارانیکو

516 کیلومتر ریل‌گذاری و بهره‌برداری از 919 کیلومتر خط‌آهن در برنامه است

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تا امروز به 90 درصد اهداف برنامه زیرساخت ریلی رسیده‌ایم ، گفت : حدود 94 کیلومتر تا تحقق ادامه...

ادامه ...