ارانیکو

وزیر اقتصاد در بحث مبارزه با فساد، با کسی تعارف ندارد

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر لزوم مبارزه با فساد در همه سطوح اداری، اظهار داشت: وزیر ادامه...

ادامه ...