ارانیکو

تشکل‌گرایی وارونه

هرچند با شیوه آمارگیری وزارت کار هر فرد در هفته ساعتی بتواند کاری پیدا کند شاغل محسوب می‌شود، اما بیرون از کاغذهای دولتی، در ادامه...

ادامه ...