وبگردی

درآمد کشور از گردشگری افزایش یافت / از محل عوارض خروجی !

دولت روز گذشته و در اقدامی غیرمنتظره،عوارض خروج از کشور را با افزایش 300 درصدی! مواجه کرد...

ادامه ...