سیتنا

افشای ماجرای طراحی اولین آیفون؛ وحشت تا سرحد مرگ!

"استیو با تاکید شدید به من گفت که ماجرا مطلقاً فو‌ق‌سری است. او گفت قصد دارد هرکسی که ماجرا را لو دهد اخراج کند. تا سرحد مرگ وحشت کرده بودم!"

ادامه ...