اقتصادوما

نگرانی دو گانه از جهش قریب الوقوع قیمت مسکن

افزایش نرخ ارز از سویی و عرضه نشدن واحدهای جدید مسکونی از سوی دیگر، از نظر انبوه‌سازان دو عامل کلیدی برای جهش قیمت مسکن در سال آینده به شمار می‌روند.

ادامه ...