اقتصادنیوز

100 دستاورد برجام

به فاصله چند ماه بعد از اجرای توافق هسته ای بین ایران و 5+1 ، موضوع دستاوردهای برجام یا همان برنامه جامع اقدام مشترک، یکی از مناقشه های موافقان و مخالفان این توافق بوده است. هر یک از طرفین مناقشه هر بار تعدادی از مزایا یا معایب برجام را برشمرده اند. برای اولین بار امروز حمید بعیدی...

ادامه ...