اقتصادوما

5 محور اختلاف بر سر پایان دوره اصلاح شاخص

به لحاظ الگوهای تکنیکالی، شاخص کل در یک مسیر اصلاحی قرار دارد که از نیمه دوم آذرماه سال جاری آغاز شده و به کاهش بیش از 2 هزار و 700 واحدی منجر شد.

ادامه ...