اقتصادنیوز

زمستان اقتصاد سعودی فرا رسید

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از چشم انداز اقتصاد جهان در سال 2017 میانگین رشد اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا را با 4 دهم درصد کاهش، به میزان 3.1 درصد پیش بینی کرده است. بخش زیادی از این کاهش میانگین ، به دلیل کاهش رشد اقتصادی کشورهای عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس به ویژه عربستان...

ادامه ...