افکار

آقای کفاشیان!میشود با شما فامیل شویم؟

علی کفاشیان در حالی که به قول تیم رسانه ای اش لیوان را این بار محکم در دست نگه داشته که از همان شیوه های پیشین همچون حضور اشخاص غیرمرتبط با فوتبال و بهره برداری از اقوامش در مناصب فدراسیون پیروی می کند.

آدرس خبرنامه روزانه ویستا : http://vista.ir/mail