رکنا

واژگونی کامیونت حامل لبنیات در بزرگراه چمران

رکنا: کامیونت یخچالدار حامل لبنیات در بزرگراه چمران و در خروجی اوین واژگون شد.

ادامه ...