اتاق خبر 24

زمان تغییر ساعت رسمی کشور در سال 1396

ساعت رسمی کشور در ساعت 24 اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده می شود.  

ادامه ...