خبرگزاری میزان

آیا میدانستید،خارش هم مسری است

اسکن مغزی روی موش‌هایی که در حال تماشای خارش موش دیگر بودند هم نشان داد که ناحیه‌ای در هیپوتالاموس موسوم به هسته‌های سوپرکیاسماتیک، در زمانی که موش به تقلید از رفتار موش دیگر شروع به خاراندن خودش می‌کند، روشن می‌شوند.

ادامه ...