رکنا

دومین جسد مفقودان دیر پیدا شد / سرنوشت 4 تن نامعلوم است

رکنا: دومین جسد حادثه دیر با بالا آمدن آب دریای ساحل پیداد شد.

ادامه ...