خبرگزاری میزان

تاثیر جنسیت بر ریسک شکستگی مرتبط با پوکی استخوان

یافته ها نشان میدهد، زنان ۵ برابر بیش از مردان دچار شکستگی اولیه می شوند، اما ریسک شکستگی های متعاقب در مدت سه سال بعد از اولین شکستگی نسبتاً کمتر است.

ادامه ...