پارس نیوز

پیشنهاد بی شرمانه در برنامه استیج شبکه من و تو/فیلم

السا یکی از شرکت کنندگان برنامه استیج شبکه من و تو درخصوص پیشنهاد بی شرمانه رضا روحانی داور این مسابقه، دست به افشاگری زد.

ادامه ...