نیک صالحی

ملکه زیبایی زندان‌های روسیه

تاجر مواد مخدر تاجر مواد مخدر , روزنامه انگلیسی میرور نوشت: “ایرنیا ایوبووا” تاجر مواد مخدر 36 ساله در رقابتی تنگاتنگ با 8 زن زندانی دیگر با حکم کمیته داوران که از محافظان زندان یوشکار اولا تشکیل شده بود، عنوان ملکه زیبایی زندان‌های روسیه درسال 2017 را به دست آورد. ایرنیا در...

ادامه ...