رکنا

نقش مشارکت مردمی در استقرار امنیت در جامعه

رکنا: رئیس پلیس کشور گفت: مشارکت مردمی موجب استقرار امنیت در جامعه می شود در هر نقطه ای که مردم مشارکت بیشتری از خود نشان دادند امنیت نیز افزایش پیدا می کند.

ادامه ...