اتاق خبر 24

آرم های قدیم طرح ترافیک از فردا اعتبار ندارد

مدیر صدور آرم سازمان ترافیک گفت: از فردا آرم‌های قدیم طرح ترافیک فاقد اعتبار است.

ادامه ...