خبر آنلاین

تصویر مثبت از ایران و رشد ۴۰ درصدی گردشگران خارجی

در رابطه با رشد ورود گردشگر به کشورآنچه بیش‌از همه از سوی کارشناسان مورد تاکید قرار می‌گیرد تصویر مثبتی است که پس از برجام از ایران در افکار عمومی مردم در بسیاری از کشورهای جهان شکل گرفته‌است.

ادامه ...