رکنا

تصادف هولناک کامیون ارتش با علی و الاغ هایش در ازگل

رکنا: کامیون ارتش که با سرعت حرکت می‌کرد هنگام عبور از گردنه قوچک ازگل با یک خرکچی به نام علی و الاغ‌هایش تصادف کرد.

ادامه ...