اتاق خبر 24

تبلیغات انتخاباتی در مدارس تخلف است/هیجان سیاسی دانش آموزان درک می شود

تبلیغات انتخاباتی در مدراس یک تخلف محسوب می شود و با افرادی که اقدام به این تبلیغات کنند برخورد جدی خواهد شد.

ادامه ...