رکنا

داماد خانواده در پلدشت خانواده همسر خود را به گلوله بست

رکنا: اختلاف خانوادگی سبب شد تا داماد خانواده با اسلحه شکاری در پلدشت زن و خانواده همسرش را به گلوله ببندد.

ادامه ...