رکنا

حوزه هنری آبادان در آتش سوخت

رکنا: محل حوزه هنری آبادان به همراه یک گل فروشی و اغذیه فروشی در آتش سوختند.

ادامه ...