سیمرغ

هشدار سازمان دامپزشکی برای نحوه مصرف گوشت و جگر به دلیل تب کریمه کنگو

به دلیل وجود تب کریمه کنگو در کشور سازمان دامپزشکی در مورد نحوه مصرف گوشت و جگر به مردم هشدار داد.

ادامه ...