انصاف نیوز

«آتنا» هم رفت باید نصف دیه را هم بدهند

مهدی حاج محمود عطار در خبرآنلاین نوشت: این تفاضل دیه که در قوانین ما نیز جاری و ساری است شاید بیشتر داغی بر داغ خانواده های دختر دار مورد جنایت قرار گرفته باشد. حال با توجه به مقتضیات زمانه و میزان اثر بخشی مجازاتها شاید زمان آن شده باشد تا قوانین خود را به روز آوری کنیم. یک جنایت،...

ادامه ...