رکنا

آخرین روز آتنا اصلانی در اتاق خوابش چگونه گذشت؟ + عکس های دیده نشده

رکنا: مادر آتنا اصلانی از از ذوق و شوقی که دخترش برای چیدمان اتاق خود داشت گفت.

ادامه ...