جماران

اصولگرایی نیازمند بازگشت به هویت خود است

اینکه اصولگرایان با داشتن رسانه‌های فراوان و بسیاری از مراکز قدرت رسمی و به میدان آوردن همه نیروهای خود در انتخابات نمی‌توانند پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری شوند، دلایل زیادی دارد. اما یکی از آنها عدم انسجام فکری و مبنایی آنان است.

ادامه ...