جماران

مشکل اصلی فرهنگ رسمی چیست؟

این ذهنیت که اساس فرهنگ بر محور و خواست دولت‌ها می‌چرخد تا حدود زیادی غیرواقعی است. حتی در مواردی هم که دولت‌ها توانسته‌اند ارزش‌های فرهنگی مورد نظر خود را در جامعه پیاده و به تعبیری به مردم غالب کنند، اثرات ویرانگر این سیاست‌ها به سرعت آشکار شده است.

ادامه ...