خبرگزاری میزان

ارائه پیشنهادات وسوسه کننده عربستان و قطر به بغداد برای سرمایه گذاری در عراق

پس از آزادی موصل همسایگان عراق توجه زیادی به حمایت از این کشور نشان دادند تا جایی که پیش بینی می شود موصل و سایر شهرها به صحنه کشمکش اقتصادی این کشورها بر سر سرمایه گذاری در عراق تبدیل شود.

ادامه ...