سیمرغ

حمله 20:30 به نیکی کریمی به اتهام استفاده ابزاری وی از خودش!

نیکی کریمی به تازگی در یک تیزر تبلیغاتی حضور یافته است, و خبر 20:30 به خاطر این حضور, نیکی کریمی را…

ادامه ...