ارانیکو

چگونه می‌توان بخشی از چک برگشتی را پاس کرد؟

اگر فرضاً چکی را در اختیار دارید به مبلغ ٢٠ میلیون تومان اما با مراجعه به بانک، به شما اعلام می‌شود موجودی حساب، ١٠ میلیون تومان بوده و کمتر از مبلغ چک شماست. در اینگونه موارد چه اقدامی می‌کنید؟

ادامه ...