ارانیکو

قرارداد خرید۳۰ دکل نفتی در دولت سابق در یک شب با ترک تشریفات مناقصه انجام شد

وزیر نفت با بیان اینکه در دولت قبل قرارداد خرید ۳۰ دکل حفاری شامل ۲۰ دکل خشکی و ۱۰ دکل دریایی در یک شب با ترک تشریفات مناقصه منعقد شد، گفت: این فرد با سفارش رئیس دولت‌های نهم و دهم برخی اقدام‌ها را انجام داده است.

ادامه ...