ارانیکو

مامن سرمایه‌گذاری سرگردان کجاست

دو معضل بحران جذب سرمایه داخلی و خارجی و اشکالات قانونی و قوانین پولی و بانکی کشور مانند غیر شناور بودن نرخ سود، در شرایط کنونی، همزمان گریبان اقتصاد ایران را گرفته است اما به غلط انگشت اتهام به نظام بانکداری کشور برگردانده شده است.

ادامه ...