ارانیکو

امسال می‌تواند سال رونق مسکن باشد؟

عوامل مختلف از جمله، افزایش تعداد پروانه‌های صادر شده برای ساختن ساختمان، نشان می‌دهد در سال جاری می‌تواند رونق مسکن آغاز شود.

ادامه ...