نیک صالحی

محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران شد

محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر , با رای تمامی منتخبان شورای پنجم، محسن هاشمی، منتخب اول مردم تهران، رئیس شورای شهر تهران شد. منتخبان شورای پنجم برای تعیین رئیس، نایب رئیس و منشی شورا امروز صبح تشکیل جلسه دادند که بعد از انصراف الویری ومسجد...

ادامه ...