سیمرغ

کارتون روز: ایران چندسال دیگر این شکلی می شود!

جمعیت ایران رو به پیری می رود؛ میانگین سنی جمعیت ایران در سال 1395 برابر 31.1 سال محاسبه شده که در…

ادامه ...