نیک صالحی

مرد ایده آل متولدین ماههای مختلف چه کسی است؟

مرد ایده آل متولدین ماههای مختلف مرد ایده آل متولدین ماههای مختلف , بهتر است که به جای منتظر ماندن برای مردی که سوار بر اسب آرزوها به سمت تان آید، خودتان دست به کار شوید. شما باید به دنبال مردی که بدان احتیاج دارید باشید. همه خانم ها به دنبال مردی ایده آل اند. مردی خوش قیافه، خوش اخلاق،...

ادامه ...